ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Управління даними сайтом dashamos.com (далі – «Сайт») і курсом «#ProГолос»

(далі – «Курс») здійснюється фізичною особою-підприємцем Мосіяш Дар'я Павлівна,

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

громадських формувань No 2010350000000312330 від 20.05.2023 року, яка зареєстрована і

діє відповідно до вимог законодавства України (далі - «Виконавець»).

Даний Договір публічної оферти (далі – «Оферта», «Договір») являє собою

офіційну відкриту пропозицію Виконавця укласти Договір про надання Інформаційних

консультаційних послуг шляхом акцепту даної Оферти на Сайті.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 

1.1. Даним пунктом визначається інтерпретація наведених нижче термінів та дефініцій,

які використовуються в цьому Договорі.

1.1.1. «Сайт» – веб-сторінка Курсу, розташована на доменному імені: dashamos.com і

керована Виконавцем, включаючи сукупність всієї розміщеної на Сайті інформації, текстів,

графічних елементів, елементів дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів та інших

результатів інтелектуальної діяльності, а також інформаційних і технічних засобів Сайту.

Термін «Сайт» охоплює посилання на інші відкриті чи закриті веб-ресурси на яких

розміщуються Виконавцем матеріали Курсу.

1.1.2. «Договір», «Оферта» – документ, опублікований на Сайті в мережі Інтернет, який

регулює відносини між Користувачами, Замовниками і Виконавцем в процесі надання

Інформаційних консультаційних послуг.

1.1.3. «Виконавець» – уповноважена особа, яка здійснює контроль над даним Сайтом і

пропонує необмеженому числу осіб (Користувачам) надання Інформаційних

консультаційних послуг.

1.1.4. «Користувач» – будь-яка фізична особа, яка має доступ до Сайту, яка використовує

Сайт з допомогою мережі Інтернет.

1.1.5. «Замовник» – Користувач, який здійснив акцепт цієї Оферти і є одержувачем

(споживачем) Інформаційних консультаційних послуг за цим Договором.

1.1.6. «Інформаційні консультаційні послуги», «Послуги» – надання Виконавцем

доступу Замовникам до комплексу спеціальних онлайн-курсів (в т.ч. відеозаписів лекцій,

аудіозаписів, текстовому супроводу курсів), розроблених Виконавцем та/або надання таких

інформаційних консультаційних послуг в інтерактивному очному форматі.

1.1.7. «Програмне забезпечення», «ПО» – Інтернет-браузер (Internet Explorer, FireFox,

Google Chrome і аналогічні) для доступу до інформаційних ресурсів, що знаходяться в

мережі Інтернет, інші програми для передачі, зберігання, обробки інформації, що надається.

1.1.8. «Сookies» – невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і такий, що

зберігається на комп'ютері користувача, веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає

веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.9. «IP-адреса» – унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудований

за протоколом IP, що дозволяє ідентифікувати місце розташування та інші відомості про

Користувача.

1.1.10. «Фінансовий агент» – компанія, що надає сервіс Інтернет-платежів, який може бути

інтегрованим в функціонал Сайту для оплати Замовником послуг, що надаються

Виконавцем.

 

1.1.11. «Telegram» – система миттєвого обміну повідомленнями, що дозволяє здійснювати

обмін текстовими, графічними, аудіо та аудіовізуальними повідомленнями, а також

файлами інших форматів, розробником якої є Telegram FZ-LLC.

1.1.12. «Viber» – система миттєвого обміну повідомленнями, що дозволяє здійснювати

обмін текстовими, графічними, аудіо та аудіовізуальними повідомленнями, а також

файлами інших форматів, розробником якої є Viber Media S.à r.l.

1.1.13. «Telegram-чат Виконавця» – чат у системі «Telegram», що дозволяє здійснювати

обмін текстових, графічних, аудіо та аудіовізуальних повідомлень, а також файлів інших

форматів, у рамках наданих послуг Виконавцем за цим Договором.

1.2. Всі визначення, дефініції і терміни, не визначені цим розділом, тлумачяться в

значенні, визначеному чинним законодавством України, а при відсутності такого

визначення - в їх звичайному розумінні.

 

2. УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ ОФЕРТИ

 

2.1. Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу

України (далі – «ЦК України»), та його умови є однакові для всіх Замовників,

беззастережне прийняття умов якого вважаються акцептуванням цієї оферти Замовником,

для чого Виконавець публікує цей Договір.

2.2. Особа (Користувач), яка здійснила акцепт оферти, набуває всіх прав і обов'язків

Замовника в порядку ст. 638 ЦК України. Акцептом цієї Оферти є здійснення Замовником

повної оплати послуг Виконавця, відповідно до умов цього Договору. З моменту

надходження грошових коштів на рахунок оплати наданих Послуг, цей Договір вважається

укладеним між Замовником та Виконавцем.

2.3. Ухвалення цієї Оферти означає, що Замовник повністю ознайомлений з умовами

цього Договору та правилами платіжної системи – Фінансового агента, специфікою

функціонування Сайту і або іншого веб-сайту, системи та/або програмного забезпечення

(ПО), в рамках яких розміщуються навчальні матеріали, визнає безумовну придатність

Сайту і Інтернет-платформи для здійснення дій та досягнення цілей, що є предметом цього

Договору. Окрім того, ухвалення цієї Оферти прирівнюється, відповідно до ч. 2 ст. 642 ЦК

України, до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які

викладені нижче в цій Оферті.

 

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

 

3.1. Предметом цієї Оферти є платне надання Замовнику інформаційних,

консультаційних, рекламних, освітніх чи ораторських послуг (в тому числі інші послуги

згідно КВЕД) засобами Виконавця, відповідно до умов цієї Оферти, в інтерактивному

очному і/або онлайн форматі (дистанційно) за винагороду, що виплачується Замовником

на користь Виконавця.

3.2. Інформаційні, консультаційні, рекламних, освітніх послуги, що надає Виконавець,

можуть містити в собі інформаційні матеріали, технічний, статистичний, індикаторний та

фундаментальний аналіз, аналіз об’ємів, домашнє завдання, відео лекції, чат-підтримку,

тести і форми звітів, лекції від фахівців і інші елементи курсу.

3.3. Виконавець на свій розсуд визначає і розміщує на Сайті різні варіації комплексу

Інформаційних, консультаційних, рекламних, освітніх чи ораторських послуг (курсів), які

можуть відрізнятися за обсягом, наповненням, строками і вартістю. Актуальні і доступні

для замовлення курси, їх варіації, формати, вартість розміщені на Сайті або в Telegram.

Виконавець після оцінки об’єму послуг може повідомляти кожному окремому Замовнику

вартість послуг.

 

3.4. Надання Послуг може здійснюватися в закритому розділі Сайту або іншого веб-

сайту, шляхом надання доступу до системи та/або програмного забезпечення (ПО), на

 

якому знаходяться матеріали, в тому числі за допомогою Telegram-чату Виконавця.

Посилання у Telegram-чат Виконавця надсилається Замовнику за адресою електронної

пошти або за контактними даними особистого облікового запису у Telegram, що були

надані Замовником під час заповнення онлайн-форми на Сайті.

4. СТРОК І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

4.1. Послуги за цим Договором надаються Виконавцем дистанційно через мережу

Інтернет, за допомогою Сайту або іншого веб-сайту, систем та/або програмного

забезпечення (ПО), шляхом надання доступу в закритий розділ Сайту або іншого, закритого

веб-сайту до матеріалів курсу, або в інтерактивному очному форматі, виходячи із специфіки

і особливостей обраного і оплаченого Замовником курсу.

4.2. Строк та деталі надання Послуг за цим Договором також обумовлюються

специфікою і особливістю обраного і оплаченого Замовником курсу або програми. Такі

відомості в обов'язковому порядку розміщуються Виконавцем на Сайті в інформаційному

блоці доступних для замовлення курсів.

4.3. Надання Послуг за цим Договором починається з моменту здійснення оплати

Замовником.

4.4. Доступ до закритого розділу сайту або іншого веб-сайту, системи та/або

програмного забезпечення (ПО), на якому знаходяться матеріали курсу, припиняється для

Замовника по закінченню строку надання Послуг.

4.5. Графік проходження уроків, етапів, які передбачаються курсом, встановлюється

Виконавцем самостійно на свій розсуд. Для максимального досягнення ефективності

впровадження курсу Виконавець не рекомендує відступати від встановленого курсом

графіка занять.

4.6. Акцептування Замовником цієї Оферти, у порядку, передбаченому п. 2.2. цієї

Оферти, прирівнюється до підписання Замовником Акту приймання-передачі наданих

Послуг, що є підтвердженням повного та належного надання Послуг Виконавцем. Замовник

після оплати послуг протягом 24 годин може надати свої письмові претензії щодо надання

послуг, у разі відсутності протягом 24 годин претензій зі сторони Замовника, Сторони

погодили що послуги надані в повному обсязі.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

5.1. Виконавець зобов'язується:

5.1.1. надати Замовнику оплачені останнім Послуги, відповідно до цього Договору та умов

обраного курсу;

5.1.2. у порядку виконання Договору і в рамках строку надання Послуг, забезпечити

Замовнику у разі наявності доступу до відеозаписів лекцій та іншої супутньої і необхідної

інформації в закритому розділі сайту або іншого веб-сайту, системи та/або програмного

забезпечення (ПО), на якому знаходяться матеріали. Доступ до матеріалів курсу

забезпечується Виконавцем після повної оплати Послуг у порядку, визначеному цим

Договором;

5.1.3. надати в інтерактивному очному та/або онлайн форматі (дистанційно) Інформаційні

консультаційні, рекламні, освітні, ораторські послуги, які передбачені обраним і сплаченим

Замовником курсом;

5.1.4. у разі запровадження в конкретний об’єм курсу, здійснювати перевірку звітів та/або

домашнього завдання, зворотній зв'язок з Замовником, якщо такі положення передбачені

обраним і сплаченим Замовником курсом;

 

5.1.5. суворо зберігати в таємниці будь-яку особисту і/або конфіденційну інформацію,

отриману від Замовника при наданні Послуг за цим Договором, відповідно до Політики

конфіденційності і захисту персональних даних, розміщеної на Сайті;

5.1.6. дотримуватися вимог законодавства України, в т.ч. що стосуються обробки, передачі

і захисту персональних даних Користувачів і Замовників.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. змінювати в односторонньому порядку наповнення Сайту або іншого веб-сайту,

системи та/або програмного забезпечення (ПО), на якому знаходяться матеріали, форму

проведення зворотного зв'язку та інших консультацій, не змінюючи при цьому встановлену

періодичність їх проведення і обсяг Послуг, а також змінювати і доповнювати зміст курсу

для Замовника, в тому числі вартість послуг в залежності від об’єму послуг;

5.2.2. в процесі надання Послуг Замовнику, давати спеціалізовані рекомендації щодо

виконання завдань, передбачених курсом, програмою, а також щодо додаткових дій, які

дозволяють збільшити ефективність та досягаються шляхом впровадження результатів

курсів;

5.2.3. в односторонньому порядку змінювати і доповнювати умови цього Договору без

попереднього узгодження з Замовником або будь-якого іншого повідомлення;

5.2.4. залучати третіх осіб для виконання своїх зобов'язань за Договором;

5.2.5. в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадках і порядку,

передбачених цим Договором.

5.3. Замовник зобов'язується:

5.3.1. оплачувати Послуги на умовах та у порядку, передбаченому цим Договором;

5.3.2. прийняти в міру виконання Послуги Виконавця, відповідно до положень цього

Договору;

5.3.3. проявляти повагу до Виконавця, інших Користувачів і Замовників;

5.3.4. при оформленні замовлення на надання Послуг, надати Виконавцю актуальну і

правдиву інформацію, необхідну для здійснення зв'язку з Замовником в рамках надання

Послуг за цим Договором, а саме: прізвище та ім'я, адресу електронної пошти, контактний

номер телефону;

5.3.5. не передавати будь-яким способом третім особам доступ до матеріалів курсів

Виконавця, забезпечувати повну конфіденційність таких матеріалів та наданих Замовнику

паролів доступу до таких матеріалів;

5.3.6. не копіювати і не поширювати будь-яким способом (не публікувати, не розміщувати

на інших ресурсах в мережі Інтернет, не передавати або не перепродавати третім особам)

матеріали, що належать Виконавцю та отримані в ході надання Послуг, не створювати на

їх основі інформаційні продукти з метою вилучення комерційного прибутку, а також не

використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого

використання. При порушенні цього положення, Замовник несе відповідальність

відповідно до цього Договору та законодавства України.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. вимагати від Виконавця надання інформації з питань, що стосуються організації і

забезпечення належного надання Послуг, передбачених цим Договором.

 

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

6.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем, і доступних до замовлення, вказується

на Сайті або повідомляється Користувачу/Замовнику в особисті повідомлення у

Telegram/Viber, або на електронну пошту, і може бути змінена Виконавцем на свій розсуд

в будь-який час в односторонньому порядку. Змінена вартість діє з моменту опублікування

чи відправки повідомлення Користувачу/Замовнику і поширюється тільки на ті послуги, що

замовляються після опублікування нової вартості.

6.2. Оплата Послуг проводитися Замовником у формі передоплати у розмірі 100 % (сто

відсотків) від вартості Послуг на банківський рахунок Виконавця або через систему

електронних платежів Фінансового агента, якщо така передбачена функціоналом Сайту. У

разі користування послугами Фінансового агента, до процедури оплати застосовуються

правила, визначені таким Фінансовим агентом.

6.3. Моментом оплати вважається надходження грошових коштів на розрахунковий

рахунок Виконавця або через систему електронних платежів Фінансового агента, якщо така

передбачена функціоналом Сайту.

 

7. УМОВИ І ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

 

7.1. Повернення грошових коштів Виконавцем здійснюється за заявою Замовника до

отримання доступу до курсу або надання послуг, направленою на адресу електронної пошти

Виконавця, зазначену в цьому Договорі, не пізніше початку надання Інформаційних,

консультаційних, рекламних, освітніх, ораторських Послуг, за винятком випадків

неможливості надання Послуг з вини Замовника.

7.2. Повернення грошових коштів здійснюється за вирахуванням фактичних витрат

Виконавця на момент повернення. До таких фактичних витрат Виконавця відносяться (але

не обмежуються), зокрема: комісія системи електронних платежів Фінансового агента за

здійснення повернення коштів тощо.

7.3. Рішення про повернення або про відмову в поверненні коштів приймається

Виконавцем протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання ним відповідної заяви

Замовника.

7.4. Грошові кошти повертаються на рахунок Замовника, з якого здійснювалась оплата

Послуг, або інший рахунок, вказаний Замовником, протягом 14 (чотирнадцяти) робочих

днів після прийняття рішення про повернення.

7.5. Заяви про повернення грошових коштів, спрямованих Виконавцю в процесі або після

завершення надання Інформаційних консультаційних Послуг, не розглядаються.

 

8. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або

неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили

(пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, військових дій і інших обставин

непереборної сили) (далі – «форс-мажор»), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на

виконання Договору, то виконання продовжується на строк, протягом якого діяли ці

обставини.

8.2. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше одного місяця, то

кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за

Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення

Сторонами згоди про правові наслідки, згідно умов даного Договору.

8.3. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово, не

пізніше 5 (п’яти) робочих днів, повідомити іншу Сторону про настання форс-мажору.

 

Наявність форс-мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами

Торгово – промислової палати України або іншого уповноваженого органу України.

 

8.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-

мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини, як на підставу

 

звільнення від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором.

 

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

9.1. Уся інформація, що стосується укладення і виконання цього Договору, є

конфіденційною, за винятком тієї інформації, яку Сторони офіційно оприлюднюють згідно

з законодавством України.

9.2. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення Сторони не повинні

надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію,

отриману в результаті виконання цього Договору.

9.3. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність

згідно з законодавством України, а також зобов’язується відшкодувати завдані цим збитки.

9.4. Виконавець має право стягнути із Замовника або Користувача штраф у розмірі 100

000 (сто тисяч) гривень 00 коп. за кожний виявлений випадок:

9.4.1. порушення прав інтелектуальної власності або суміжних прав Виконавця, а саме:

неправомірне та/або незаконне розміщення/поширення/продаж/обмін матеріалів курсу , в

тому числі частини або складових матеріалів або інших об’єктів інтелектуальної власності,

які були отримані Замовником або Користувачем під час проходження курсу.

9.4.2. створення подібних/схожих курсів, матеріалів, в тому числі частин або складових

матеріалів або інших об’єктів інтелектуальної власності, які були отримані Замовником або

Користувачем під час проходження курсу.

 

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

10.1. Всі розбіжності та спори, пов’язані з виконанням умов даного Договору,

вирішуються сторонами шляхом переговорів.

10.2. У разі, якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди, а

також у разі, якщо одна з Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір передається

на розгляд суду в порядку, встановленому законодавством України.

 

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

 

11.1. Договір вступає в силу з моменту вчинення Замовником дій, передбачених п. 2.2.

Договору, та діє до завершення строку надання Виконавцем Послуг, в тому числі за

відповідним варіантом курсу, обраним Замовником.

11.2. Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії за згодою Сторін, в

випадках, передбачених цим Договором, та інших випадках, передбачених законодавством

України.

11.3. Договір може бути розірваний між Сторонами у порядку, передбаченому

законодавством України, а також:

11.3.1. в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця у разі, якщо Замовником було

допущено порушення умов даного Договору, прав інтелектуальної власності або суміжних

прав Виконавця на розміщенні їм курси та складові їх матеріали. При цьому, кошти,

сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою

(штрафом) за дії Замовника.

11.3.2. в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця у разі, якщо Замовником було

допущено порушення правил поведінки в процесі отримання Послуг за цим Договором, а

 

саме: розпалювання міжнаціональних конфліктів, спам, розміщення реклами, нецензурні

висловлювання, хамство, образи Виконавця, образу інших користувачів Сайту або іншого

веб-сайту, систем та/або програмного забезпечення (ПО). При цьому, кошти, сплачені

Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають і є неустойкою (штрафом) за дії

Замовника.

11.3.3. в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

12.1. При виконанні даного Договору, Сторони керуються умовами Договору та

законодавством України.

12.2. Даний Договір є договором публічної оферти та договором приєднання, відповідно

до Цивільного кодексу України, опублікований на Сайті Виконавця в електронному

вигляді.

 

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

МОСІЯШ ДАР'Я ПАВЛІВНА

Місцезнаходження: Україна, 71702, Запорізька обл.,

Пологівський р-н, місто Токмак, вулиця Вербова, будинок 6

Рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN:

UA633220010000026005330108315

Контактні дані:

Тел.: + 38(073)-100-10-95

Адреса ел. пошти: dasha.mosiyash@gmail.com